نقش نگاره

سایت شخصی دکتر بتسابه مهدوی

نقش نگاره

سایت شخصی دکتر بتسابه مهدوی

نماد های فنگ شویی قسمت 2

بتسابه مهدوی | پنجشنبه, ۷ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۰۴ ب.ظ

دکتر بتسابه مهدوی

گاو آرزو :

درهند گاو و زمین بسیاراحترام دارد.چون غذای انسان از آنها تامین می شود.گاو نمادفرزندانی نیکو وخوشبخت است.چینی ها معتقدندکه گاوتوان برآورده کردن آرزو را دارد،به شرطی که ازگوشت آن دیگر استفاده نکنند.این نمادبه شکل گاوی است که بر سکه یا شمش طلاقرارگرفته است.بهترین مکان برای آن قسمت جنوب شرقی است.جهت جنوب شرقی درفنگ شویی باسلامتی همراه است.

 

 

سکه های چینی :

مهم ترین نماد برای فراوانی وثروت.سکه بایستی حتما" سه عدد باشد.با ریسمان از ابریشم قرمزدر داخل خانه بالای در ورودی می توانید نصب کنید.سکه را بایستی در داخل خانه گذاشت.بایستی جوری آویزان شوندکه وجه یانگ (شیر) رو قرارگیرد.از سکه ها می توان در داخل کیف پول استفاده کرد.این سکه ها را می توان در جلد دفاترحساب،صورت حساب،دفتر مالی شرکت وصل کرد.درجعبه پول  وگاو صندوق نیز می توان قرارداد.این نماد نیز تاثیربسزایی در دفع کردن تاثیرات منفی ستاره گان دنباله دار دارد.

 

درخت کاج :

چون درخت کاج همیشه سبزاست نمادطول عمر،صبر وشکیبایی است.بودن درخت کاج یا تصویر آن به موفقیت وپیروزی ختم خواهد شد.درخت کاج ودرخت بامبو کنار هم تاثیر بسزایی دارند.

 

صدف حلزونی :

بیشتر از صدف حلزونی برای مسافرت استفاده می کنند.برای کسانیکه با کشتی یا هواپیما سفر خارجی دارندتوصیه می شود.این نماد نیز برای ثروت و رفاه است.آنرا در بخش جنوبی دفترکاریا اتاق نشیمن برای موفقیت درتحصیلات قرارمیدهند.صدف را درشمال شرقی خانه قرارمی دهند،و اگر آنرا در جنوب غربی قراردهید روابط خانوادگی محکم تر خواهد بود.

                                                                           

بودای خندان :

بودای خندان نماد ثروت و رفاه است.بودای خندان بایستی در فاصله 75 تا 76 سانتیمری از زمین و رو بروی در ورودی اصلی خانه قرارگیرد.انرژی هائیکه از در وارد می شوند با خنده بودا برکت می گیرند.حتما" بایستی صورت خندان بودا رو به در ورودی در باشد.از قراردادن بودا در اتاق خواب و اتاق نشیمن پرهیز کنید.

 

فیل :

فیل نماد حاصل خیزی و باروری است.زن وشوهری که آرزوی بچه دارند یک جفت قرینه از مجسمه فیل را می توانند در اتاق خواب قراردهند.همچنین فیل نمادی از محبت واقبال بلنداست.قراردادن یک جفت فیل در ورودی خانه چه در داخل و چه در خارج مفید است.

 

اسب :

شهرت اسب یانگ (مثبت) است.مهمترین نماد برای موفقیت درفنگ شویی،اسب سفید یکی از محمترین نمادهائی است که در موفقیت وجود دارد.اسب نبایستی سوار داشته باشدویا رم کرده باشد.می توان از اسبی که فردی افسار آن را در دست گرفته وپیاده است استفاده کرد.استفاده از اسب سفیدبرای هدیه یکی از بهترین وفرخنده ترین هدایا است.قرارگرفتن این نماد گوشه جنوبی اتاق یا دفترکاراست و در اتاق خواب نبایستی استفاده کرد.

 

اژده ها :

یکی از بهترین نمادهای انرژی مثبت قراردادن یک مجسمه اژده ها در قسمت شرقی محیط کار یا خانه است.محیط را پر از انرژی یانگ می کند.در فنگ شویی جهت شرق در قلمرو اژده ها است.اگر اژده ها روی چوب حکاکی شده باشدبسیار مفید است چون شرق با عنصر چوب در ارتباط است.از اژده هائی که از فلز ساخته شده باشدیا ساختار آن از فلز باشد استفاده نکنید.جائی که مربوط به اتاق خواب یا استراحت است اژده ها استفاده نمی شود.

 

ققنوس :

همیشه ققنوس را قرمزیا زرشکی می کشند.این جانور برآوردنده آرزو یا خواسته هاست.گوشه جنوبی خانه یا دفتر کار قرارمی گیرد.

 

درنا :

یکی از مشهورترین نمادهای خوشبختی،نماد طول عمرو زندگی بدون مشکل است.تصویردرنا یا مجسمه درنا در شمال خانه قرار می دهند.اگر در قسمت جنوب استفاده شودباعث شهرت وموفقیت های برتر خواهدشد.شمال غربی با بالا بردن انرژی پدر خانواده (نان اور خانه) فوق العادهکمک خواهدکرد.ودرقسمت غرب برای بچه های خانواده مفیداست.درنا را در آشپزخانه ودستشویی قرارندهید.

 

ماهی آروانا :

ماهی نماد سلامتی ودارایی است.وهمچنین برای خوشبختی استفاده می شود.این ماهی اژدرماهی نیز نامیده می شود.پولک های آروانا بایستی بدرخشد یا رنگی بصورت صورتی یا نقره ای یا طلایی داشته باشد.این نماد در قسمت شمال شرقی،یا جنوب شرقی دفترکار یا خانه استفاه می شود.

 

باد زنگ :

یکی ازبهترین نمادهای خوشبختی. تعدادمیله هاوجنس ومحل قرارگیری آن مهم است.بادزنگ بیشتر 6 میله ای استفاده می شود و بهترین جا برای ان گوشه شمال غربی اتاق نشیمن است.از بخت بد می کاهد.باد زنگ های 7 میله ای بایستی در غرب خانه نصب شود.وبادزنگ 5 میله ای بخت بد را از بین می برد.مستقیم با ستاره پنج زرد در ارتباط است.اگر تاثیر ستاره پنج زرد در اتاق خواب ویا دفتر کارباشد،بخت بدوبدشانسی دامن آنها را خواهد گرفت.

 

گلدان ثروت :

گلدان ثروت بعنوان یکی از نمادهای مراقبت،محافظت وافزایش مدام ثروت خانوادگی است.گلدان ثروت معمولا" ازجنس چینی یاسفال بادهانه ای گشاد گردنی باریک وبدنه ای چاق وپایه ای مسطح دارد.روی بدنه این گلدان اژده ها وققنوس کشیده می شود.هفت گونه سنگ نیمه گرانبها مثل : کریستال،مراورید،مرجان،یشم،لاجورد،عقیق،در کوهی،سنگ کبود،زبرجد،سنگ زرد،یاقوت وچشم ببر (تنها 7 عدد از این سنگها) در آن گذارده می شود.

 

مقداری ازخاک خانه ثروتمند است که بایستی بااجازه آن فرد باشد. تعداد 3 یا 6 یا 9 سکه که با ریسمان قرمزابریشمی به هم متصل شده باشد.گونه ای از دانه های مغذی مثل : گندم،خرما،جو،ارزن،سویا،لوبیاقرمز وذرت که نمادفراوانی،برکت وباروری هستند درون آن ریخته می شود.گلدان را می توان درگنجه ظروف،اتاق خواب یا اتاق نشیمن قرارداد.گلدان در معرض دید کسی نباید باشد.

مقداری اسکناس درشت در یک پاکت قرمز قرارداده و درکیف پول خود بگذارید.

 

اژده ها وققنوس دونمادبسیارقدرتمند اند.اژده ها نمادقدرت باروری جنس مذکروقنوس مظهر زیبایی جنس مونث است.اژده ها شدیدا" یانگ است.اژده ها مظهرموفقیت درکارهااست.ققنوس نیز یانگ است ولی درکنار اژده ها شکل منفی می گیرید یعنی یین می شود.اژده ها وققنوس درکنار هم دریک خانه نمادموفقیت در ازدواج،حرفه،باروری وزادو ولد فراوان است.اژده ها مردانگی وققنوس زنانگی را نشان می دهد.اتحاد این دونماد قدرتمنداشاره به پیوندعاطفی شدید میان زن وشوهر ویک ازدواج موفقیت آمیز است.قراردادن این نماد در بخش شمال غربی خانه باعث افزایش قدرت جنس مذکرودربخش جنوب غربی باعث افزایش قدرت جنس مونث می شود.این نماد باعث اتحاد بین اعضاء خانواده نیزمی گردد.گذاشتن مجسمه اژده ها وققنوس درسمت شرق سلامتی رابین خانواده افزایش می دهد.

 

نعل اسب :

استفاده ازنعل اسب درهمه جای دنیا بعنوان طلسم خوشبختی رواج دارد.بیشترشرقی ها آنرا بالای دراصلی خانه یا پایین روی زمین جلوی ورودی (پله ورودی) قرارمی دهند.یک نعل اسب که واقعی باشدوبا آن تاخته شده باشد تاثیر بسیار زیادی خواهد داشد.اگر آنرا پیداکردید بالای در ورودی خانه می توانیداستفاده کنید.ازآویختن نعل اسب در قسمت شرق وجنوب شرقی دراصلی پرهیز کنید.این نوع نعل را بیشتر برای شمال،شمال غربی ویا غرب در خانه استفاده می کنند.اگر نعل اسب رو به پایین باشد برای خانه خوشبختی خواهد آورد و عموما آنرا در پایین درب ورودی قرار میدهند واگر دو سر آن روبه بالا باشدانرژی منفی را از خانه دور می کند که عموما آنرا در بالا و سردر خانه و محل کار آویزان میکنند..

 

کاسه مرتعش یا کاسه تبتی:

بهترین راه برای بهترشدن ارتعاشات خانه استفاده از این کاسه است.کاسه مرتعش از ترکیب 7 فلز ساخته می شود. مس،قلع،آهن،سرب،روی،نقره و طلا.این کاسه همچنین برای هماهنگی وسازگاری بین افراد خانواده کاربرد دارد.کاسه مرتعش هرجاکه باشدانرژی آن منطقه را یانگ می کندوتواضن بین انرژی مثبت ومنفی راایجاد می کند.درهنگام استفاده ازکاسه مرتعش آنرا روی بالشتک نرم ازجنس ابریشم قرارمی دهندکه صدای آن طولانی تر باشد.ازچوب میله ای برای به صدا درآوردن کاسه استفاه می شود.چوب را مورب بر لبه کاسه قرارداده وباملایمت درجهت عقربه ساعت دور لبه کاسه می چرخانید.صدا اول دلخراش وبعد کم کم زیبا می شود.این کاسه انرژی چی خالص را بوجود خواهد آورد.

 

وزغ سه پا :

یکی ازخوش یمن ترین نمادهادرفنگ شویی نمادثروت وفراوانی وزغ سه پااست.ازاسمش معلوم است سه پا داردودردهان یک یا سه سکه وجود دارد.وزغ سه پا بایستی نزدیک دراصلی خانه باشد.روی زمین،تاقچه یا میزکوتاه قرارداده می شود،ولزومی نداردکه در دید دیگران باشد.می توانیدآنراجایی پشت کاناپه یا کمد پنهان کنید.اگر آنرا به درون خانه متمایل کنید ثروت را به خانه می آورد.اگربتوانیدوقتی برای کار به بیرون می روید سکه را از دهان وزغ درآورده داخل جیب یا کیف پول قراردهیدوصورت وزغ زا رو به طرف خارج خانه،این کار باعث می شودکه امکان موفقیت وپول برای توبیشترشودو دوباره که برگشتی سکه را در دهان وزغ گذاشته وصورت آنرا رو به خانه برگردانید.از قراردادن آن در اتاق خواب،دستشویی وآشپزخانه جلوگیری کنیدومرتب آنرا تمیزکرده که روی آن خاک نگیرد.

 

ماهی جفت :

این نماد بر روی سرویس های اتاق خواب،روی کمدآرایش زنان ویا هرجای دیگر باعث زندگی زناشویی بدون مشکل می شود.اگرنمادآنرا داری می توانی آنرا در منطقه جنوب غربی اتاق خواب نصب کنید.

 

کدو قلیانی (هولو) :

یکی ازنمادهای قدرتمند،اقبال خوب وطول عمراست.شکل هولو مثل یک بطری گرداست که دوتکه است. مظهرپیوندبین بهشت و زمین.تکه بالای آن بهشت وتکه پایین آن زمین است.کدوی خشک شده قلیلنی می تواندبه خانه برکت وسلامتی بدهد.از فلزی آن هم می شوداستفاده کرد.به شرط آنکه جنس آن از برنج باشد.از آن بعنوان ازبین برنده بیماریهایی استفاده می شودکه از طریق سیارات وستاره گان دنباله دار ایجاد می شود.یکی از این ستاره های دنباله دار ستاره شماره 2 است که 100% بر زندگی زناشویی تاثیر می کذارد.بدترین موقع،زمانی است که مکان تاثیر این ستاره روی اتاق خواب است.این نماد به مدت یکسال دراتاق خواب قرار می گیرد.

 

پی یائو :

این نیز یکی از فرخنده ترین نمادهای فنگ شویی است.بر علیه تمام ستاره های دنباله داروآثار منفی سیارات.اگرتاثیرمنفی مشتری یا ژوپیتر را از بین نبرید همیشه بداقبالی هرجا که باشید با شما همراه خواهد بود.

 

آئینه جادو :

این آئینه برای صیقل دادن،پاک کردن ولطیف کردن انرژی های منفی استفاده می شود.همچنین برای محافظت از ورود انرژی های منفی،تسویه وتغییر ماهیت انرژی منفی.

 

نحوه استفاده : شکل آئیته بایستی هشت ظلعی باشد وبه اندازه ای است که کف دست قرارمی گیرد.بایستی دسته دارباشد که بتوان به راحتی با دست نگه داشته شود.دریک روز آفتابی آئینه را در کف دست قرارداده جوری که نور خورشید مستقیما" روی آن منعکس شود.بایستی آنرا 9 ثانیه یا 6 ثانیه در نور خورشید قراردهید.این آئینه می تواند برای مدت کوتاه انرژی های منفی را از بین ببرد.هروقت احساس کردی منطقه ای یا قسمتی از بدن تو انرژی منفی دارد،نه تنها بدن بلکه هرمکان دیگری،آنرا در آن منطقه می چرخانی .بلافاصله درمعرض آفتاب قرارمی دهی.

 

گره اسرارآمیز یا گرۀ اقبال:

گره اقبال

این گره، گره عشق نیزنامیده می شود.این گره نه آغاز دارد ونه پایان.گویی که خودش،خودش را خورده.این یکی از نمادهای جهان بینی بودایی است.تسلسل تولد را نشان می دهد.این نماد بعنوان یکی از مظاهر خوشبختی است.حاکی از عضق بی پایان،وحدت و یگانگی در میان افراد.این گره را در گوشه جنوب غربی اتاق خواب قرارمی دهند.این نماد ارتباط بین زن وشوهر را بهبودی می دهد.اگر می خواهید تمام افراد خانواده با هم احساس ارتباط خوب داشته باشند،درگوشه جنوب غربی اتاق نشیمن آنرا آویزان کنید.یا اگر درمحیط کار در گوشه جنوب غربی محیط کار نصب کنید مشکلات بین کارمندان و رؤسا حل می شود.

 

دکتر بتسابه مهدوی

  • بتسابه مهدوی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی